2006/Aug/07

ไม่รักแต่คิดถึง
เฉลียง
ชีวิตบางช่วงที่เกี่ยวกัน เราได้แลกเปลี่ยนซึ่งความฝัน
หลายครั้งหลายหน...หัวใจไม่ตรงกัน แต่รู้กันต่างคนมีน้ำใจ
เธอไม่ต้องนวลอย่างดวงจันทร์
และฉันไม่ใช่ดวงตะวันฉาย
เราเพียงเป็นคน คบกันตามสบาย
เมื่อร้างไกลห่วงใยก็แล้วกัน
* ไม่สำคัญ...ว่าเธอมีใคร ไม่ใช่กงการอะไรของฉัน
ไม่สนใจเมื่อเธอสุขสันต์ ขอรู้เพียงวันที่เธอไม่มีใคร
ยังไม่ประคองถ้าเธอล้ม ถ้าเธอลุกขึ้นยืนได้เองไหว
ขอรู้....ขอเห็นว่าเธอเดินเองได้
จะขอมองดูไกลๆ อย่างชื่นชม
(ซ้ำ *)
ไม่สำคัญ....ว่าเธอมีใคร ไม่ใช่กงการอะไรของฉัน
ต่างหนทางของต่างเรานั้น
ถึงแม้ว่าเราจะไกลซักเพียงไหน
ไม่รักแต่คิดถึง ไม่รักแต่คิดถึง
ไม่รักแต่คิดถึง ไม่รักแต่คิดถึง
ไม่รักแต่คิดถึง ไม่รักแต่คิดถึง
ไม่รักแต่คิดถึง ไม่รักแต่คิดถึง...